FANDOM


250px-Tasmania in Australia.svg

Tasmenan lu Ostorelan

Tasemenan solan la Nino na Ostorelan ya wan wanayo lonyasa 325. Ya le udora 500.000 faushi, usumbe fafau chu yunyo dora la sinan na Hobarat, tidola.

UdoraEdit

Uchubo naiza solan na Tasemenan tauku tiro 10.000 faushi. Upanan deche an wau la 1642, eta Abel Tasman, uhenu na Nedaran, de Sopil na Belekeman. Zeye, ya tom naizan na Biritan cuh 1856 deche 1901, eta ya kwi jansa punan hen na Ostorelan ya weron naizan kuto vai.

LalasaEdit

Lalasa na Tasemenan weron ginyo wi ai mau shampenyo wan tio Ostorelan