FANDOM


Sunan

Kwalan anyo na sun be yunga dora lai. Ya faulu Kwalan la Sono na Sewes la Masaran.Ya weron punan 47 yanyo le uyu pankas yengos eom melembe 60 chu doranyo na Yula.1 - Tirikan
2 - Lebanan 
3 - Isirailan 
4 - Urudunan 
5 - Saudan
6 - Kuwaitan 
7 - Ronan na Kimbuan Araba 
8 - Gitaran 
9 - Yamanan
10 - Uman 
11 - Suran
12 - Irakan
13 - Changangan 
14 - Aumunan 
15 - Tirikimenan 
16 - Ozobekan 
17 - Kazakan 
18 - Rusan 
19 - Kirigizan 
20 -Tojikan 
21 - Auganan 
22 - Iran
23 - Barainan 
24 - Pakistan

25 - Baratan
26 - Divehian 
27 - Lankan 
28 - Nepalan 
29 - Durukan 
30 - Bangalan 
31 - Miamaran 
32 - Chongan 
33 - Mongolan 
34 - Chosonan 
35 - Hangukan [RoK]
36 - Nihonan
37 - Taiwan 
38 - Pilipan 
39 - Viyetan [VN]
40 - Kampuchan 
41 - Lawan 
42 - Tayan 
43 - Malayan 
44 - Singapuran 
45 - Indonesan 
46 - Burunayan 
47 - Timuran na Tinuno