FANDOM


Kwalan anyo na kwa be yunga dora lai. Ya faulu Sunan la Sono na Sewes la Masaran.Ya weron punan 55 yanyo le uyu kas eom melembe 15 chu doranyo na Yula.

Kwalan


1 - Mahareban
2 - Jazairan 
3 - Tunisan
4 - Liban 
5 - Masaran 
6 - Ereteran 
7 - Sudan
8 - Chadan 
9 - Nisheran 
10 - Malian
11 - Muritan 
12 - Kanarian
13 - Senegalan 
14 - Gambian 
15 - Ginan na Bisauh 
16 - Ginan 
17 - Salonean 
18 - Laibiran 
19 - Kotivoran 
20 - Ganan 
21 - Burikinan 
22 - Togoan 
23 - Beninan
24 - Naijiran
25 - Kamerunan
26 - Sautomean ai Pirinchipan 
27 - Lenkiman na Kwalan na Ban
28 - Gabonan
29 - Kongoan na Barazavil 
30 - Kongoan na Kinshasah
31 - Gandan 
32 - Ichopan 
33 - Jibutian
34 - Somalan 
35 - Kenyan 
36 - Tanzan
37 - Ruandan
38 - Rundian
39 - Angolan 
40 - Zambian 
41 - Malawian
42 - Mosambikan 
43 - Zimbabuan 
44 - Chuanan 
45 - Namiban 
46 - Lenkiman na Kwalan na Nino
47 - Sutuan 
48 - Swatian
49 - Malagashan
50 - Seselan 
51 - Ginan na Banaro
52 - Komoran 
53 - Morisan
54 - Saharan na Vununo
55 - Sudan na Nino